Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Netherlands

Netherlands Parliament Resolution

December 21, 2004

The Second Chamber (House of Representatives) of the States General Assembly

Year 2004-2005
21 501-20 European Council

Nr. 270

MOTION OF THE MEMBER ROUVOET C.S.

Presented 21 December 2004

The Chamber,

on the advice of the deliberation,

Noting that the European Council, in the meeting on 16 and 17 December 2004 in Brussels, has decided the start of the accession negotiations with Turkey on 3 October 2005;

Noting that the European Council in its conclusion has settled that an intensive political and cultural dialogue will take place with Turkey, whereby civil society is also involved, in order to improve the reciprocal understanding by bringing together the people (conclusion 23);

Being of the opinion that herewith an honest acceptance of its own history of candidate member state is inextricably connected;

Asks the government within the framework of its dialogue with Turkey to continuously and expressly raise the recognition of the Armenian genocide;

and proceeds to the order of the day.


Rouvoet
Van Bommel
Van der Staaij
Van der Laan
Van Baalen
Herbens
Duyvendak
Wilders

 

[unofficial translation]

 

Tweede Kamer Der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004-2005
21 501-20 Europese Raad

Nr. 270

MOTIE VAN HET LID ROUVOET C.S.

Voorgesteld 21 December 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Raad, bijeen in vergadering op 16 en 17 december 2004 te Brussel, heeft besloten tot de start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije per 3 oktober 2005;

Constaterende dat de Europese Raad in haar conclusies heeft vastgelegd dat met Turkije een intensieve politieke en culturele dialoog wordt aangegaan, waarbij ook het maatschappelijk middenveld wordt betrokken, teneinde het wederzijds begrip te verbeteren door mensen samen te brengen (conclusie 23);

Van mening dat daar onlosmakelijk mee verbonden is een eerlijke omgang met de eigen geschiedenis van een kandidaat-lidstaat;

Verzoekt de regering om binnen het kader van deze dialoog met Turkije voortdurend en nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Rouvoet
van Bommel
van der Staaij
van der Laan
van Baalen
Herben
Duyvendak

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube