Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Greece

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                                     ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                                            Αρ. Φύλλου 80

                                                                                                                                                                                                                     10 Μαΐου 1996

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2397

Η 24η Απριλίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ορίζεται η 24η Απριλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία.

Άρθρο 2

Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων αρμενικών σωματείων και οργανώσεων.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Μαΐου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Μαΐου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

Greece (Hellenic Republic) Parliament Resolution

 

April 25, 1996

Hellenic Parliament Resolution 2397/1996

25 April 1996

The bill "For the establishment of the 24th of April as the day of commemoration of the genocide of Armenians by Turkey" was unanimously accepted in principle, in article and in its entirety in one discussion and is as follows:

The 24th of April is established as the day of commemoration of the genocide of Armenians by Turkey.

Article 1
The 24th of April is defined as the day of commemoration of the genocide of Armenians by Turkey.

Article 2
The character, content, bearer and manner of organization of the commemoration events are determined by a presidential decree that is issued with the proposal of the Ministries of the Interior, and of Public Administration and Decentralization, after taking into consideration the advice of the most recognized Armenian guilds and organizations.

Article 3
The present law will be in effect after its publication in the Official Gazette of the Hellenic Government.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube