Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Σκρίπ 5/11/1895

Σπαρακτικαί λεπτομέρειαι. –

Αρμένιοι μετημφιεσμενοι εις Τούρκους. – Δεν έμεινεν άνδρας.

Τηλεγραφούσιν εκ Κων/πόλεως εις τον «Φιγαρώ». Σπαρακτικαί λεπτομέρειαι εγνώσθησαν περί της καταστάσεως των Βιλαετίων της Ερζερούμ και της Τραπεζούντος δια του προξένου της Γαλλίας. Πολυάριθμα πτώματα παρατάσσονται εις τας οδούς κλιμακιδόν. Ολη η χώρα ερημώθη και ελεηλατήθη. Εις εν χωριόν αρμενικόν μένουν μόνον γυναίκες και παιδιά, διότι όλοι οι άνδρες εθανατώθησαν.

Διαδίδεται ότι συνελήφθησαν είκοσι δύο Αρμένιοι, μετημφιεσμένοι εις ιερείς μουσουλμάνους, διατρέχοντες δε χωριά τίνα της Ασίας και παρακινούντες τους χωρικούς να σφάζωσι τους Αρμενίους εκείνους, οίτινες ετόλμησαν να εξεγερθώσι κατά του χαλίφου. Πάντες ούτοι παρεδόθησαν εις τα δικαστήρια τα ωρισμένα υπό την επίβλεψιν του στρατηγού Σακήρ-πασσά.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube