Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ακρόπολη 2/6/1915

Εις τον Καύκασον ζητούν ενισχύσεις.

Εκ Κων/πόλεως διαβιβάζεται η πληροφορία ότι το εν Ερζερούμ επιτελείον του Τουρκικού στρατού υπέδειξεν εις την Υψ. Πύλην την ανάγκην της αμέσου αποστολής επικουριών. Αι δυνάμεις τας οποίας διαθέτουν οι Τούρκοι παρά το Ολτύ είνε ανεπαρκείς όπως αντιμετωπίσωσι τα κατεχόμενα εκ Καυκάσου ρωσσικά στρατεύματα.


Τρείς μεγάλαι αποθήκαι τροφίμων και ειδών ιματισμού του στρατού εκάησαν εν Ερζερούμ. Εκφράζονται υπόνοιαι ότι πρόκειται εμπρησμού διαπραχθέντος υπό Αρμενίων επαναστατών. Η τουρκική κυβέρνησις διέταξε τον Τζεμάλ πασάν όστις απεστάλη προς καταστολήν της εν Αρμενία επαναστάσεως όπως μη φετοθή ουδενός. Και κατά πληροφορίας διαβιβασθείσας εις Πετρούπολιν εκ Περσίας, ο Τζεμάλ πασάς μετέρχεται τα αγριώτερα μέσα προς κατάπνιξιν της επαναστάσεως. Ήδη πλείστα χωριά αρμενικά κατεστράφησαν υπό των στρατιωτών του Τζεμάλ.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube