Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Πατρίς 2/3/1916

Αι Αρμενικαί Σφαγαί.

Ομολογίαι Γερμαν. Εφημερίδος.

Ζυρίχη, 1 Μαρτίου. – (Ραδιό). – Προτεσταντική τις εφημερίδος του Βερολίνου δημοσιεύει έκθεσιν επί των σφαγών της Αρμενίας. Η έκθεσις απαριθμεί τα βιαιοπραγίας των Τούρκων στρατιωτών, τας λεηλασίας, τας δολοφονίας και τους βιασμούς. Παραθέτει την μαρτυρίαν Τούρκου χωροφύλακος, όστις είδε πνιγμένας εις τον Ευφράτην 3000 γυναίκας και παιδιά. Επίσης παραθέτει την ομολογίαν άλλου χωροφύλακος, όστις ενεταφίασε ζώσας πέντε γυναίκας. Ο Ευφράτης επληρώθη πτωμάτων, αι δε φύλακαι, πληρούμεναι την ημέραν, εγίνοντο σφαγεία κατά την νύκτα. Η Γερμανική Κυβέρνησις ωμολόγησε την ακρίβειαν των γεγονότων, καίτοι απηγόρευσε ν’ αναγραφούν εις τον Τύπον προς αποφυγήν των μομφών κατά του Νεοτουρκικού Κομιτάτου.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube