Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Έθνος 24/4/1916

Αναίσχυντοι δικαιολογίαι του Ταλαάτ
δια τας Αρμενικάς σφαγάς.

Ζυρίχη, 24 Απριλίου. (Π.Ρ) – Ο Ταλαάτ βέης, υπουργός των Εσωτερικών, έκαμε, σχετικώς με τας σφαγάς των Αρμενίων, τας ακολούθους δηλώσεις εις την «Βερολιναίαν Τάγκεμπλατ».


Μας κατέκρινον ότι δεν εκάμαμεν διάκρισιν μεταξύ των ενόχων και μη ενόχων Αρμενίων, αλλά τούτο ήτο τελείως αδύνατον, δεδομένου ότι οι σήμερον αθώοι δυνατόν να είνε ένοχοι αύριον. Η σκέψις της εξασφαλίσεως της υπάρξεως της Τουρκίας έπρεπε να πρωτεύη όλων των λοιπών. Αι πράξεις μας υπαγορεύονται από τας εθνικάς και ιστορικάς ανάγκας.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube