Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εθνος 1/5/1916

Μόνον Έλληνες παρέμειναν εις την Τραπεζούντα. Οι Τούρκοι έσφαξαν του Αρμένιους.


Πετρούπολις, 1 Μαϊου. (Τηλεγράφημα Α.Π.). – Αγγέλεται εκ Μόσχας, ότι ο πρίγκηψ Αργουτίνσκη, μέλος της επιτροπής δια τας υποθέσεις του Καυκάσου, συνέταξεν εκθεσιν περί της καταστάσεως εις ην ευρέθη η Τραπεζούς μετά την εκκέσωσιν της πόλεως υπό των τουρκικών στρατευμάτων.

Οι Ρώσσοι καταλαβόντες την πόλιν εύρον 15.000 κατοίκους, αποκλειστικώς Έλληνας, διότι οι Τούρκοι είχον διαφύγη άπαντες. Όσον αφορά τους Αρμενίους της πόλεως και των πέριξ, άπαντες εσφάγησαν ή επνίγησαν υπό των Τούρκων. Ομοφώνως βεβαιούται ότι αι ωμότητες, τας οποίας διέπραξαν εν Τραπεζούντι οι Τούρκοι κατά των Αρμενίων υπερβαίνουν πάσας τας μέχρι τούδε διαπραχθείσας υπο των Τούρκων εις Άλλα σημεία. Η απέλασις των Αρμενίων εκ Τραπεζούντος είχεν αρχίσει από τον Ιούλιον του 1915.

Το παιδομάζωμα.

Κατ’ αρχάς πολλαί εκατοντάδες γυναικών και προκρίτων Αρμενίων συνελήφθησαν επί τη πρόφασει ότι είνε ένοχοι προδοσίας και ότι εβοήθησαν του Ρώσσους, επεβιβάσθησαν φορτηγίδων και επνίγησαν εις το πέλαγος. Έτεροι συλληφθέντες ωδηγήθησαν, άνδρες και γυναίκες χωριστά, εις το χωριόν Τζεβτζηλίκ, παρά την Τραπεζούντα, όπου αι γυναίκες εβιασθησαν και εφονευθησαν, τα δε παιδιά εφονεύθησαν δια ξιφολόγχης. Οι Τούρκοι εξησκούντο εις την σκοποβολήν, λαμβάνοντες ως στόχον τας κεφαλάς των μικρών παιδιών. Οι επιζώντες απεστάλησαν εις Ερζερούμ. ΟΙ Τούρκοι αφηγούνται ότι αι οδοί ήσαν στρωμέναι με πτώματα παιδιών και μεγάλων.


Κατ’ αρχάς οι Τούρκοι προέβησαν εις παιδομάζωμα μεταξύ των Αρμενίων και ετοποθέτησαν τους Αρμενόπαιδας εις τουρκικάς οικογενείας δια να τους εξισλαμίσουν, έτεροι εσφάγησαν και ερρίφθησαν εις την θάλασσαν.

Το σχέδιο των σφαγών.

Κατά την φυγήν των Τούρκων, οι Αρμενόπαιδες, οι τοποθετηθέντες εις τουρκικάς οικογενείας εγκαταλήφθησαν εις του Έλληνας, νυν δε περισυνελέγησαν υπό απεσταλμένων των φιλανθρωπικών εταιριών του Βατούμ. Μέχρι τούδε ο αριθμός των περισυλλεγέντων ανέρχεται εις 50 περίπου. Οι Έλληνες λέγουν, ότι εν συνόλω ανέρχονται εις 1000 εκ των παιδιών τούτων, τα μεν εσωθησαν υπό των Ελλήνων, τα δε κατέφυγον εις γειτονικά χωριά, όπου εκρύπτοντο εις λάκκους και έζων τρεφόμενα εκ ριζών και καρπών. Τα εν Τραπεζούντι περισυλλεγέντα παιδιά εμποιούν φρικιαστικήν εντύποσιν. Είνε ρακένδυτα με βλέμμα εξηγριωμένον, εξηντλημένα, ανά πάσαν στιγμήν ερωτούν εάν δεν θα σφαγώσιν.


Η γενική γνώμη των Ελλήνων είνε ότι οι Τούρκοι προέβησαν εις την σφαγήν, συμφώνως προς το σχέδιον το καταρτισθέν επί τη βάσει οδηγιών και πρωτοβουλία της τουρκικής Κυβερνήσεως, ήτις κατεδίωκεν αμειλίκτως πάντα τον παρέχοντα συνδρομήν εις Αρμένιον. Υπολογίζονται εις οκτακόσια τα παιδιά τα οποία ερρίφθησαν εις την θάλασσαν. Πλείστοι Αρμένιοι ηυτοκτόνουν, αμα τη προσεγγίσει των Τούρκων χωροφυλάκων.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube