Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ακρόπολις 5/4/1909

Το αντιχριστιανικόν κίνημα των Αδάνων. Αι σφαγαί επεξετάθησαν και εις Ταρσον.

Αι ταραχαί αι οποίαι εξερράγησαν εις το Βελαϊτιον των Αδάνων είχον ως αποτέλεσμα, κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας θετικάς τον φόνον 81 Αρμενίων ενός Γερμανού και του τραυματισμού του διερμηνέως του Αγγλικού προξενείου.


Εκ Μερσίνης τηλεγραφούν ότι των ταραχών Αδάνων θύματα υπάρχουν και μεταξύ των Ελλήνων, αλλά περί του αριθμού ουδεμία υπάρχει βάσιμος πληροφορία.

Άλλα τηλεφραφήματα μετέδωσαν την είδησιν ότι αι ταραχαί επεξετάθησαν και εις την Ταρσον και ότι πυρκαϊά εκράγεισα αποτέφρωσε πλείστας οικίας αμφοτέρων των πόλεων.

Ξένα πλοία

Οι πρόξενοι Μερσίνης εζήτησαν την αποστολήν πολεμικών πλοίων προς προστασίαν των ξένων υπηκόων εν περιπτώσει επαναστάσεως και αντιχριστιανικού κινήματος.

Αι πληροφορίαι του πρακτορείου

Βερολίνον, 4 Απριλίου. – Η «Βερολίνειος Ημερησία» πληροφορείται εκ Κ/πόλεως, ότι αι Τουρκικαί ειδήσεις περί των σφαγών των Αδάνων είνε τρομακτικαί. Τα θύματα υπολογίζονται εις 2.000.


Ολόκληρος η πόλις καίεται.

Μεταξύ των θυμάτων πολλοί είνε Αρμένιοι. Μεταξύ των τραυματιών είνε και εις Γερμανός υπήκοος και ο διερμηνεύς του Αγγλικού προξενείου.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube