Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ακρόπολις 1/5/1919

Αι σφαγαί της Μικράς Ασίας. Φρικώδεις Λεπτομέριες.

Αι καταφθάνουσαι καθ’ εκάστην ειδήσεις περί των σφαγών της Μικράς Ασίας είνε φρικώδεις.

Ο «Χρόνος» των Παρισίων δημοσιεύει το ακόλουθον τηλεγράφημα εκ Κων/πόλεως το οποίον διήγειρε μεγίστην συγκίνησιν.

Εκ πληροφοριών τας οποίας έλαβον οι Αρμένιοι της Κων/πόλεως αποδεικνύεται ότι η άφιξις των Ευρωπαϊκων στόλων εις τα ύδατα της Μ. Ασίας δεν ημπόδισε την εξακολούθησιν των σφαγών.

Τέσσαρες χιλιάδες Αρμένιοι εκάησαν ζώντες εις τα Άδανα εις την σχολήν των Ιησουιτών όπου είχον καταφύγει.

Οι Τούρκοι κατέκαυσαν και αυτούς τους νέους των Αρμενίων.

Διαβήματα εγένοτο εις τον Σουλτάνον εκ μέρους του Αρμενικού Πατριαρχείου και των πνευματικών αρχηγών των καθολικών και διαμαρτυρομένων Αρμενίων, όπως ληφθούν δραστήρια μέτρα προς προστασίαν της ζωής των.

Ειδήσεις εκ Μαλατείας, πόλεως 30 χιλ. κατοίκων, εξ ων 6 χιλ. Αρμένιοι, κειμένης εις το Κουρδισταν, λέγουν ότι τη υποκινήσει του Γκαλήπ μπέη και του Εκρέφ αγά, οι νομάδες Κούρδοι περικύκλωσαν την πόλιν. Ο χριστιανικός πληθυσμός διατρέχει τον έσχατον κίνδυνον.

Αι βοήθειαι τας οποίας εζήτησαν οι Αρμένιοι από τον διοικητή των Αδάνων έφθασεν, ο στρατός όμως διοικούμενος από ένα οπαδόν του Αβδούλ Χαμίτ, ηνώθη με τους πολιορκητάς Κούρδους χωρίς να κατορθώσουν να εισέλθουν εις την πόλιν. Εις τα πέριξ του Σατζίν όλοι οι Αρμένιοι εσφάγησαν.

 

 

 


Η Φοβερά Καταστροφή


Περί της φρικώδους καταστάσεως η οποία επικρατεί εις την Μ. Ασίαν, ο «Κήρυξ» της Ν. Υόρκης δημοσιεύει εις το Παρισινόν φύλλον του τα εξής εξ Αδάνων ειδήσεις.

Αι τελευταίαι σφαγαί επέφερον την καταστροφήν εις τιν πόλιν ταύτην και όλης της επαρχίας. Είνε καταστροφή ανωτέρα της γενομένης εις Μεσσηνην. Το φοβερόν δε είνε ότι η μεγάλη αυτή καταστροφή οφείλεται εις την μοχθηρίαν των ανθρώπων. Περιμένουν βοηθείας.

Μεταξύ των προσφύγων εξεράγη η ευφλογιά, οι δε Αμερικανοί ιεραπόστολοι έκαμαν εκκλησιν εις την Εταιρίαν του Ερυθρού Σταυρού όπως αποστείλει τάχιστα ιατρούς, νοσοκόμους και φάρμακα.

Εις την Ταρσόν

Εις την Ταρσόν η κατάστασις είνε κρισιμωτάτη. Ο ιεραπόστολος Κρίστε συνέλεξε τέσσαρες χιλιάδας ανθρώπους οι οποίοι δεν τολμούν να εξέλθουν από το κατάστημα των ιεραποστόλων. Διαμένουν εκεί εν φρικτώ συνωστιμώ, στερούμενοι των πάντων και εν απελπιστική κατάστασει. Διατρέχουν τον κίνδυνον α αποθάνουν από την πείναν και τας ασθενείας.

Η Μερσίνη είνε η μόνη πόλις η οποία διέφυγε την καταστροφήν. Τούτο οφείλεται εις την γενναιότητα του διοικητού, εις τας προσπαθείας των Αμερικανών ιεραποστόλων και την άφιξιν των πολεμικών πλοίων.

Η πύλη είνε πλήρης προσφύγων, των οποίων η κατάστασις είνε φρικώδης καθόσον φοβερά επιδημία εξερράγη μεταξύ αυτών.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube