Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ακρόπολις 18/1/1896

Χάρτης του θεάτρου των σφαγών της Αρμενιας.

 

Επί τη ευκαιρία της εις το σημερινόν μας ημίφυλλον δημοσιευομένης μικράς περί των Αρμενικών εκ Λονδίνου επιστολής παραθέτομεν ενταύθα και την εικόνα του χάρτου των εν Αρμενία διαδραματισθείσων αιματηρών σκηνών από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Αι οριζόντιαι γραμμαί δεικνύουσι τα μέρη, τα οποία επροτάθη να καταλάβη η Ρωσσία δια να επιφέρη την τάξιν εις αυτά καταστρέφουσα του Κούρδους. Αι δε κάθετοι γραμμαί δεικνύουν την έκτασιν, την οποίαν θα καταλάμβανεν η Αγγλία δια τον αυτόν σκοπόν. Εις τον χάρτην εσημείουντο και τα ονόματα των πόλεων, εις τας οποίας έγειναν αι σφαγαί, καθώς και ο αριθμός των φονευθέντων. Επειδή όμως, αφ’ ης εδημοσιεύθη το πρώτον ο χάρτης αυτός εν Αγγλία, έγειναν και άλλαι σφαγαί Αρμενίων, οι αρχικοί αριθμοί των φονευθέντων μετεβλήθησαν. Συνεπώς επροτιμήσαμεν να παραλείψωμεν αυτούς αναφέροντες μόνον ότι η μεγαλειτέρα αιματοχυσία έγεινεν εις το Διαρβεκίρ, όπου εσφάγησαν άνω των εξ χιλιάδων Αρμενίων, εις το Ερζερουμ 1500, εις το Σιβάς 1000, εις την Τραπεζούντα 1200, κτλ.

 

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube