Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 7/8/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 7/8/1915

Η Τουρκία δια την Τουρκίαν, λέγει ο Εμβέρ Πασσάς.
Οι Έλληνες και οι άλλοι Χριστιανοί θα εκδιωχθούν.

Λονδίνον, 7 Αυγούστου, (πρωία).

(Ιδιαίτερον τηλεγράφημα «Ατλαντίδος»).

Τηλεγράφημα δημοσιευόμενον εις τας ανταύθα εφημερίδας, λέγει ότι Πρεσβευτής ουδετέρας χώρας, συνομιλών μετά του υπουργού των Στρατιωτικών της Τουρκίας Εμβέρ Πασσά, παρετήρησε προς αυτόν ότι ο υπό της Τουρκίας εφαρμοζόμενος διωγμός εναντίον των Χριστιανικών πληθυσμών της Αυτοκρατορίας είναι κακή πολιτική δια την Τουρκίαν.

Εις την παρατήρησιν ταύτην ο Εμβέρ Πασσάς εδήλωσεν τα εξής:

«Εις το μέλλον η πολιτική μας είναι η Τουρκία δια τους Τούρκους. Θα εκδιώξωμεν πρώτον τους Αρμενίους, κατόπιν τους Έλληνες και είτε τους Εβραίους. Μετά την εκδίωξιν τούτων, θα καταδιώξωμεν πάντας τους ξένους, οίτινες αρχίζουν να εδραιώνται εν Τουρκία, μη φειδόμενοι ουδ’ αυτών των Γερμανών».

Χρυσανθόπουλος

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube