Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 3/9/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 3/9/1915

Τι σημαίνουν οι απελάσεις. – Τα καραβάνια κατακρεουργούνται. – Το απαίσιον έργο των βασιβουζούκων εις την Αρμενίαν.

Σικάγον, 3 Σεπτεμβρίου, (εσπέρα). – Τηλεγράφημα εκ Ρώμης προς την εφημερίδα «DailyNews» λέγει:

«Προ του πολέμου το Αρμενικόν Έθνος αποτελείτο εκ 4.000.000 ψυχών περίπου. Εκ τούτων 1.500.000 κατώκουν εν Ρωσσίαν, 1.000.000 εν τη Τουρκική Αρμενία και 300.000 εν Περσία, οι δε λοιποί ήσαν διεσκορπισμένοι ανά άπαντα τον κόσμον. Εις την Κωνσταντινούπολιν υπήρχον 60.000 Αρμένιοι.

«Την 24 Ιουλίου, η Νεοτουρκική Κυβέρνησις εξέδωκε διαταγήν προς εκδίωξιν όλων των Αρμενίων εκ Κωνσταντνουπόλεως. Ο Αρμενικός πληθυσμός της Τουρκικής πρωτευούσης είχεν ήδη προ τούτου ελαττωθή εις 30.000.

«Υπό το πρόσχημα της απελάσεως οι Τούρκοι επιδίδονται εις φόνους, βιασμούς, αρπαγάς και παντοειδείς απανθρωπίας, εφαρμόζοντες το ακόλουθον σύστημα:

«Αι Τουρκικαί αρχαί διατάσσουσιν αϊφνης εν καιρώ νυκτός χιλίους Αρμενίους να φύγωσιν. Η αναχώρησιν λαμβανει χώραν την επαύριον. Οι Τούρκοι λέγουν ότι οι Αρμένιοι είναι επικίνδυνοι και ότι στέλλουν αυτούς εις την Μεσοποταμίαν. Ο πραγματικός όμως σκοπός είναι η εξόντωσιν του εν Τουρκία Αρμενικού έθνους. Το καραβάνιον εκκινεί και καθ’ οδόν κατακρεουργείται εις τας ερήμους.

«Εν τω μεταξύ καθ’ όλην την Αρμενίαν εξαπελύθησαν συμμορίαι «εθελοντών», οι οποίοι κατηρτίσθησαν εκ ληστών των ορέων και εκ φαυλοβίων των πόλεων. Αι συμμορίαι αυταί λυμαίνονται την Αρμενίαν, σφάζουσαι, λεηλατούσαι και πυρπολούσαι.

«Νεαραί γυναίκες εξαναγκάζωνται να ασπασθώσι τον μωαμεθανισμόν, ει δ’ άλλως απελαύνονται μετά των λοιπών ομοφύλων των. Οι παίδες και τα κοράσια αποσπώνται εκ των οικογενειών των, τίθενται επί λέμβων, απογυμνούνται και πνίγονται εις τους ποταμούς τους εκβάλλοντας εις την Μαύρην Θάλασσαν.»

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube