Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 15/12/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 15/12/1915

Εν εκατομμύριον Αρμενίων απωλέσθησαν μέχρι τούδε.

Λονδίνον, 15 Δεκεμβρίου, (εσπέρα).- Ο λόρδος Βράϊς εδημοσίευσε νεωτέρας έκθεσιν περί των Αρμενικών σφαγών. Κατά την έκθεσιν ταύτην μέχρι τούδε εθανατώθησαν εν ολόκληρον εκατομμύριον Αρμενίων, δηλαδή κυριολεκτικώς το ήμισυ του εν Τουρκία Αρμενικού έθνους.

Μεταξύ άλλων φρικαλεοτήτων αναφέρει και ότι εις μίαν πόλιν 200 εκ των προυχόντων Αρμενίων εφυλακίσθησαν, κατόπιν δε εσφάγησαν σκληρότατα υπό των δημίων των μέχρι του τελευταίου. Οι Τούρκοι τότε απήγαγον τας γυναίκας και τας νεάνιδας εις τους οίκους των.

Ουδεμία περιγραφή δύναται να δώση ακριβή εικόνα των τρομερών βασάνων τας οποίας υφίσταται ο ατυχής αυτός λαός, απλούστατα διότι είνε Αρμένιοι. Φονεύονται πάντες οι άρρενες άνευ διακρίσεως αφού πρώτον οι σφαγείς των εκλέξωσι τας γυναίκας και τα πράγματα τα οποία επεθύμουν να κρατήσωσι.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube