Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Η Μαύρη Βίβλος του Ταλαάτ πασά αποδεικνύει την εξολόθρευση των Αρμενίων την περίοδο 1915-17

Αrmenian Reporter Αρά Σαραφιάν

Μεταφράση-Ε­πι­μέ­λεια: Να­ζίκ Τζα­μου­ζιάν

 

Στα τέ­λη του 2008 εκ­δό­θη­κε έ­να χει­ρό­γρα­φο Μαύ­ρο Βιβλί­ο, που α­νή­κε στον Τα­λα­άτ Πα­σά, υ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών της Ο­θω­μα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης το 1915. Εί­ναι ί­σως το μο­να­δι­κό και ση­μα­ντι­κό­τε­ρο ντο­κου­μέ­ντο που πε­ρι­γρά­φει την ε­ξο­λό­θρευ­ση των Αρ­με­νί­ων την πε­ρί­ο­δο 1915-17. Έ­να ση­μα­ντι­κό τμή­μα των 77 σε­λί­δων του α­φο­ρά τις ε­κτο­πί­σεις των Αρ­με­νί­ων την πε­ρί­ο­δο αυ­τή.

Το βι­βλί­ο και το πε­ριε­χό­με­νό του δεν α­πο­κα­λύ­φθη­καν πο­τέ ό­σο ο Τα­λα­άτ ή­ταν στη ζω­ή, αλ­λά ού­τε και στ’ α­πο­μνη­μο­νεύ­μα­τά του, που εκ­δό­θη­καν με­τά το θά­να­τό του το 1921. Με­τά την ε­κτέ­λε­σή του το 1921, η χή­ρα του εί­χε κρα­τή­σει το βι­βλί­ο και το πα­ρέ­δω­σε στον τούρ­κο ι­στο­ρι­κό Μου­ράτ Μπαρ­ντα­κτσί, το 1982. Αυ­τός δη­μο­σί­ευ­σε κά­ποια τμή­μα­τά του στη «Χου­ριέτ» το 2005, ο­λό­κλη­ρο το βι­βλί­ο ό­μως εκ­δό­θη­κε το 2008.

Σύγ­χρο­νοι τούρ­κοι δια­νο­ού­με­νοι έ­χουν υ­πο­στη­ρί­ξει ό­τι οι ε­κτο­πί­σεις των Αρ­με­νί­ων το 1915 δεν ή­ταν μέ­ρος ε­νός σχε­δί­ου γε­νο­κτο­νί­ας, αλ­λά μια ορ­γα­νω­μέ­νη με­τα­φο­ρά κι ε­πα­νε­γκα­τά­στα­ση πλη­θυ­σμών. Μό­νο που δεν έ­χουν κα­τα­φέ­ρει να μας πα­ρου­σιά­σουν κά­ποιο βά­σι­μο στοι­χεί­ο για το τι συ­νέ­βη στους ε­κτο­πι­σθέ­ντες. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που δί­νει ο Τα­λα­άτ, έρ­χο­νται σε α­ντί­θε­ση με την ε­πί­ση­μη τουρ­κι­κή θέ­ση, ό­τι οι εκτο­πι­σμοί ή­ταν ορ­γα­νω­μέ­νοι, γί­νο­νταν με τά­ξη και ρυθ­μί­ζο­νταν α­πό τους νό­μους και τους κα­νο­νι­σμούς της Ο­θω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ή ό­τι οι ε­κτο­πι­σθέ­ντες ε­γκα­τα­στά­θη­καν ε­πι­τυ­χώς στο Ντερ-Ζορ. Εί­ναι γε­νι­κά α­πο­δε­κτό ό­τι ε­κα­το­ντά­δες χι­λιά­δες εκτο­πι­σθέ­ντων στάλ­θη­καν σ’ αυ­τή την έ­ρη­μο την πε­ρί­ο­δο 1915-16, κα­θώς ή­ταν η κύ­ρια ζώ­νη με­τε­γκα­τά­στα­σης σύμ­φω­να με τα ο­θω­μανι­κά δια­τάγ­μα­τα. Οι ο­θω­μα­νι­κές πη­γές πα­ρέ­χουν λί­γη πλη­ρο­φό­ρη­ση για το τι συ­νέ­βη σε αυτούς τους ε­κτο­πι­σθέ­ντες. Α­να­φο­ρές ε­πι­ζώ­ντων, κα­θώς και μη τουρ­κι­κές πη­γές (ό­πως τα αρ­χεί­α των Η.Π.Α.) μαρ­τυ­ρούν ό­τι η πλειο­ψη­φί­α των ε­κτο­πι­σθέ­ντων στην πε­ριο­χή του Ντερ-Ζορ πέ­θα­ναν α­πό την ε­ξά­ντλη­ση και τις κα­κου­χί­ες. Εί­ναι ε­πί­σης εν­δια­φέ­ρον ό­τι το Μαύ­ρο Βιβλί­ο του Τα­λα­άτ φέ­ρει τον α­ριθ­μό των Αρμε­νί­ων που ζού­σαν στην Ο­θω­μα­νι­κή Αυ­το­κρα­το­ρί­α να εί­ναι πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρος α­πό ό­τι νο­μί­ζα­με βα­σι­ζό­με­νοι σε ε­πί­ση­μες πη­γές.

Τα στοι­χεί­α του Τα­λα­άτ επι­βε­βαιώ­νουν ό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι Αρ­μέ­νιοι που ζού­σαν έ­ξω α­πό την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη πράγ­μα­τι ε­κτο­πί­στη­καν και οι πε­ρισσό­τε­ροι α­πό αυ­τούς εί­χαν ε­ξα­φα­νι­στεί ως το 1917. Κα­τά προ­σέγ­γι­ση, 90 τοις ε­κα­τό των Αρ­με­νί­ων που ζού­σαν στις ε­παρ­χί­ες ε­κτο­πί­στη­καν, και το 90 τοις ε­κα­τό όσων ε­κτο­πί­στη­καν σκοτώ­θη­καν. Σε κά­ποιες ε­παρ­χί­ες α­γνο­ού­νταν η τύ­χη του 95 τοις εκα­τό του πλη­θυ­σμού, και οι α­ριθ­μοί αυ­τοί φα­νε­ρώ­νουν ό­τι ο ε­κτο­πι­σμός ι­σο­δυ­να­μού­σε με θα­να­τι­κή κα­τα­δί­κη, αλ­λά ε­πι­βε­βαιώ­νουν ε­πί­σης τις ανα­φο­ρές των α­με­ρι­κα­νικών προ­ξε­νι­κών αρ­χών, που έ­λε­γαν τα ί­δια, ι­διαί­τε­ρα ό­σον α­φο­ρά αυ­τούς που ε­κτο­πί­στη­καν α­πό τις α­νατο­λι­κές ε­παρ­χί­ες.

Η ση­μα­σί­α του Μαύ­ρου Βι­βλί­ου έ­γκει­ται στη ση­μαί­νου­σα θέ­ση που κα­τεί­χε ο συγ­γρα­φέ­ας του, στο γε­γο­νός ό­τι η πη­γή των στοι­χεί­ων του εί­ναι τα ο­θωμα­νι­κά αρ­χεί­α, ό­που οι ι­στο­ρι­κοί στην Τουρ­κί­α δεν έ­χουν πια πρό­σβα­ση και στα πραγμα­τι­κά στοι­χεί­α που δί­νει για τις ε­κτο­πί­σεις των Αρ­με­νί­ων.

Θα μπο­ρού­σα­με να πού­με, ό­τι τα στοι­χεί­α που δη­μο­σιεύ­ο­νται στο βι­βλί­ο αυ­τό φω­τί­ζουν τη γενοκτονία των Αρ­με­νίων ό­πως την εί­δε το Ο­θω­μα­νι­κό κρά­τος.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube