Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εστία 11/6/1916

Η Εξόντωσις
των Αρμενίων.

Πόσοι εσφάγησαν.
Ιδιαίτερον τηλεγράφημα.

Λονδίνον, Σάββατον, πρωί. – Ο γνωστός Γάλλος δημοσιολόγος κ. Ανρί Μπαρμπύ, γράφων εξ’ Ερζερούμ προς την Παρισινήν «Ζουρνάλ», λέγει ότι ευρίσκεται εις θέσιν να δηλώση υπευθύνως, ότι δύο εκατομμύρια Αρμενίων εδολοφονήθησαν ή εσφάγησαν υπό της κυβερνήσεως των Νεοτούρκων από της ενάρξεως του 1915 μέχρι σήμερον.

Ο εν Τουρκία Αρμενικός πληθυσμός, λέγει, μέχρι της εποχής εκείνης ανήρχετο εις δυόμισυ εκατομμύρα ψυχών, σήμερον δε ευρίσκονται εν τη ζωή μόνον πεντακόσιαι χιλιάδες Αρμενίων.

Ούτως ώστε δύναται να λεχθή, ότι τα τέσσαρα πέμπτα της όλης Αρμενικής φυλής έχουν εξοντοθή. Η αθρόα δε αυτή σφαγή είνε έργον των Νεοτούρκων, οι οποίοι, όταν ανήλθον εις την εξουσίαν, αχαιρετίσθησαν υπό σύμπαντος του πολιτισμένου κόσμου ως φιλάνθρωπος και προοδευτική κυβέρνησις.

Ο κ. Μπαρμπύ λέγει ότι τους αριθμούς του επικυροί εξ’ ολοκλήρου και το Κεντρικόν Αρμενικόν Γραφείο (ArmenianCentralBureau) της Τυφλίδος.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube